Algemene voorwaarden

Art 1. De leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, diensten en gesloten overeenkomsten, tenzij schriftelijk met ons anders is overeengekomen.

 

Art 2. Door het geven van opdrachten aan ons worden onze cliënten geacht, deze leverings- en betalingsvoorwaarden te hebben geaccepteerd.

 

Art 3. Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en binden ons niet, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Art 4. Overeengekomen prijzen zijn bindend. Indien wij door omstandigheden van onze wil onafhankelijk, zoals verhoging van rechten, accijnzen, officiële verhoging van importeurs- en fabrikantprijzen, koerswijzigingen enz. genoodzaakt zijn een prijsverhoging toe te passen, zijn wij gerechtigd deze aan onze cliënten door te rekenen.

 

Art 5. Alle vorderingen dienen binnen 30 dagen voldaan te worden, tenzij uitdrukkelijk anders met de cliënt schriftelijk is overeengekomen. Facturen die niet op (of voor) de vervaldag worden vereffend, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een verwijlintrest van 10%, en dit met een minimum van €67 (interesten niet inbegrepen, aan 1% per maand).

 

Art 6. Een offerte of prijsopgave is een schriftelijk document, is vrijblijvend en dient slechts als richtlijn. Zij krijgt pas rechtsgeldigheid bij ondertekening door de klant en Decontex Benelux NV. Alle rechten en verplichtingen worden geregeld in de desbetreffend overeenkomst. Deze voorwaarden zijn cumulatief van toepassing (dit impliceert dat indien iets niet uitdrukkelijk geregeld staat in de overeenkomst, de bepalingen van deze voorwaarden van toepassing zijn).

 

Art 7. Klachten dienen schriftelijk (en aangetekend) op de zetel te worden neergelegd, binnen de 14 dagen na verzendingsdatum van de factuur. Indien niet, wordt de factuur onherroepelijk. Zichtbare gebreken, zoals fouten of onvolkomenheden dienen 14 dagen na teruglevering te worden gemeld aan Decontex Benelux NV.

 

Art 8. Bij overmacht (dit zijn omstandigheden buiten de wil van Decontex Benelux NV) is Decontex Benelux NV vrijgesteld van alle verplichtingen (en eventuele daaruit volgende aansprakelijkheid). Het volgende wordt ondermeer als overmacht beschouwd: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, algemene schaarste aan goederen, ziekte, ontslag en in het algemeen elke onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk of de overmacht zich voordoet bij Decontex  Benelux NV, bij één van zijn leveranciers of één van zijn medewerkers.

 

Art 9. Beide partijen verplichten zich ertoe vertrouwelijke informatie niet te openbaren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij. Decontex Benelux NV garandeert ook de vertrouwelijkheid van gegevens via haar privacyverklaring.

 

Art 10. De opdrachtgever zal geen personeelsleden of anderszins aangestelden in dienst nemen (voor eigen rekening of naam), en dit voor een periode van 12 maanden na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met het betrokken personeelslid. Neemt men het ex-personeelslid, in strijd met deze bepaling, alsnog in dienst binnen de bovengenoemde periode, dan zal een compensatie ter waarde van het laatste bruto jaarloon van het afgeworven personeelslid betaalbaar zijn aan Decontex Benelux NV.

 

Art 11. In geval van betwisting zal de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge, bevoegd zijn voor alle gerechtelijke geschillen.

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door verder te surfen gaat u akkoord met de cookieverklaring.

Ik ga akkoord